CandidFuture – polityka prywatności

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator serwisu www.candidfuture.com przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest CandidFuture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-332) przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796072, NIP 5842785694, REGON 383943294, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, adres e-mail: hello@candidfuture.com
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy też ich niewłaściwym wykorzystaniem oraz gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu przez Użytkowników danych poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§2. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:
  1. Administrator/Usługodawca – CandidFuture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
  2. Aplikacja/CV– oznacza ogół danych osobowych i informacji przesyłanych przez Kandydata za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
  3. Dane osobowe- oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  4. Formularz zgłoszeniowy– oznacza formularz, za pośrednictwem którego Kandydat przesyła Usługodawcy CV.
  5. Pliki Cookies („ciasteczka”) – oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
  6. Firma- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z usług oferowanych przez Administratora w celu wyszukania/zatrudnienia pracownika.
  7. Kandydat- oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu w celu znalezienia pracy.
  8. Przetwarzanie Danych osobowych- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  9. RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  10. Regulamin – oznacza Regulamin Serwisu.
  11. Serwis- oznacza system informatyczny udostępniony drogą elektroniczną przez Usługodawcę pod adresem www.candidfuture.com umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług opisanych w Regulaminie.
  12. Usługa/ Usługi – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.
  13. Użytkownik- oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób.

§3. Zasady ogólne przetwarzania Danych osobowych

 1. Każdorazowo zakres wymaganych do wykonania danej usługi Danych osobowych wskazany jest na stronach Serwisu i w treści Regulaminu. Podczas uzupełniania przez Użytkownika danych w formularzach automatycznie oznaczane są dane obligatoryjne do uzupełnienia.
 2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do skorzystania z niektórych Usług Serwisu, w tym m.in. do przesłania Formularza zgłoszeniowego/Formularza kontaktu. Niepodanie przez Użytkownika obligatoryjnych Danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Administrator wykorzystuje oraz udostępnia Dane osobowe Użytkownika:
  1. w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług żądanych przez Użytkownika oraz w celu realizacji postanowień Regulaminu;
  2. w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Użytkownika zgodę (którą Użytkownik w każdej chwili może cofnąć);
  3. w celu zabezpieczenia interesów Użytkownika;
  4. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator może gromadzić i przetwarzać informacje podane przez Użytkownika podczas przesyłania Formularza zgłoszeniowego/Formularza kontaktu. Informacje te mogą obejmować m.in:
  1. w przypadku Firmy: imię i nazwisko przedstawiciela Firmy, nazwę Firmy, NIP, adres Firmy, adres e-mail, telefon,
  2. w przypadku Kandydata: imię i nazwisko, e-mail, telefon, płeć, wiek, lata doświadczenia, miejsce zainteresowania pracą, tj. kraj, województwo, miejscowość, wykonywany zawód, specjalizację, opcjonalnie: znajomość języków, doświadczenie zawodowe, edukację, kursy, szkolenia, preferencje co do zatrudnienia.

§4. Cel i zakres zbierania i Przetwarzania Danych osobowych Użytkowników

Możliwe cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

 1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usług, dokonywania transakcji płatniczych, dostarczania potwierdzeń i powiadomień dotyczących przesyłanych CV przez Kandydatów oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
  1. Podstawowym celem Przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest realizacja Usług oraz utrzymanie funkcjonowania Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu Kandydat ma możliwość przesłania swojego CV poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Jeżeli Kandydat wypełni Formularz zgłoszeniowy, Administrator będzie przetwarzać dane, które Kandydat wpisał w formularzu. Za pośrednictwem Serwisu Firma ma możliwość przesłania Formularza kontaktu. Jeżeli Firma wypełni Formularz kontaktu, Administrator będzie przetwarzać dane, które Firma wpisała w formularzu.
  2. Administrator w celu prowadzenia rekrutacji przetwarza także Dane osobowe poprzez zbieranie ofert pracy od Firm oraz zawieranie z nimi umów, zbieranie ofert od Kandydatów i przekazywanie ich Firmom, na podstawie umów zawartych pomiędzy Administratorem i Firmami.
  3. Administrator wykorzystuje gromadzone przez siebie informacje również do dostarczania, personalizowania, konserwacji i doskonalenia świadczonych w ramach Serwisu Usług. Informacje te mogą zostać wykorzystane między innymi w następujących celach: weryfikacji tożsamości Użytkownika, czy też umożliwienia korzystania przez Użytkownika z Usług.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
 2. Zabezpieczenie roszczeń
  1. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń wobec Użytkowników Administrator może przetwarzać także niektóre podane przez nich Dane osobowe, dane dotyczące korzystania z Usług, a także inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami państwowymi, oraz do prowadzenia postępowań sądowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.
 3. Dostarczanie treści oraz świadczenie Usług
  1. W celu dostarczania treści oraz Usług, w tym treści dopasowanych do zainteresowań Użytkownika, Administrator wykorzystuje posiadane informacje (np. preferowana lokalizacja, rola).
  2. Administrator gromadzi także informacje dotyczące przesyłania CV i statystyki dotyczące danych przesyłanych w formularzach.
  3. Powyższe dane Administrator wykorzystuje także do stworzenia profilu zawodowego, odpowiadającego umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom Kandydata. Na podstawie stworzonego profilu zawodowego Administrator dopasowuje informacje marketingowe dotyczące Usług oraz Firm, które mogą zainteresować Kandydata.
  4. Administrator profiluje ww. Dane osobowe zgodnie na podstawie art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
 4. Prowadzenia badań i rozwoju
  1. Administrator może wykorzystywać gromadzone informacje w celu przeprowadzania testów, badań i analiz oraz opracowywania nowych Usług, dzięki którym może zwiększyć bezpieczeństwo oferowanych przez siebie Usług, a także opracowywać nowe produkty.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych Usług.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Serwisie
  1. Administrator wykorzystuje także posiadane przez siebie informacje do usuwania niewłaściwych zachowań oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, zagrażających bezpiecznemu działaniu i korzystaniu z Usług Serwisu.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych Usług.
 6. Pliki Cookies
  1. W celu optymalizacji treści dostępnych na stronie Serwisu i ich dostosowania do indywidualnych potrzeb Administrator korzysta z informacji zapisanych za pomocą Plików Cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
  2. Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika Pliki Cookies i ma do nich dostęp.
  3. Możliwości i sposoby obsługi Plików Cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną akceptację zapisu Plików Cookies na urządzeniu końcowym. Zmiana tych ustawień jest możliwa w każdym czasie i może polegać między innymi na zablokowaniu obsługi Plików Cookies lub na informowaniu o ich umieszczeniu na urządzeniu. Zmiana ustawień domyślnych może skutkować ograniczeniami w dostępności i funkcjonalności treści strony internetowej.
  4. Szczegółowe informacje na temat Plików Cookies można znaleźć w menu przeglądarki internetowej, lub na stronie internetowej danego producenta przeglądarki.
  5. Administrator gromadzi informacje dotyczące lokalizacji Użytkownika. W zależności od Usług wykorzystywanych przez Użytkownika, ustawień Serwisu, Administrator może gromadzić informacje dotyczące dokładnej lub szacowanej lokalizacji Użytkownika określonej przy użyciu takich danych jak: pozycja GPS, adres IP lub dane sieci Wi-Fi.
  6. Administrator gromadzi także informacje dotyczące sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Usług. Mogą one obejmować takie informacje jak daty i godziny dostępu, funkcje Serwisu lub przeglądane strony, awarie Serwisu i inna aktywność systemu, typ przeglądarki oraz informacje o witrynach lub usługach osób trzecich, z których Użytkownik korzystał przed skorzystaniem z Usług Serwisu. W niektórych przypadkach Administrator gromadzi te informacje za pomocą Plików Cookies.
  7. Pliki Cookies są wykorzystywane do:
   1. zoptymalizowania zawartości strony Serwisu poprzez dopasowanie jej treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika, w tym także do rozpoznania urządzenia Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
   2. przygotowywania statystyk, dzięki którym możliwe jest poznanie sposobu korzystania ze strony Serwisu i dostosowanie jej zawartości do preferencji Użytkowników oraz do oceny popularności strony,
   3. rozwijania, testowania i ulepszania świadczonych Usług, w tym do prowadzenia badań i sondaży oraz testowania nowych produktów i funkcji, a także rozwiązywania związanych z nimi problemów.
  8. Administrator monitoruje również jakość świadczonych przez siebie Usług. W tym celu prowadzone są więc statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i podstron Serwisu przez Użytkownika przy wykorzystaniu:
   1. wewnętrznych narzędzi analitycznych,
   2. narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.
  9. Administrator zastrzega sobie również możliwość udostępnienia Plików Cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika reklamodawcom oraz innym podmiotom współpracującym. Pliki Cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikom wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom.
  10. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta także z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Pliki Cookies:
   1. Google (narzędzia: AdWords, Analytics, Tag Manager),
   2. Facebook.
  11. Więcej informacji na temat Plików Cookies ww. podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
  12. Podstawą prawną prowadzenia statystyk jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkownika w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
  13. Podstawą prawną kierowania do Użytkownika komunikatów marketingowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki. Na potrzeby współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również Pliki Cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem Danych osobowych Użytkownika.
 7. Komunikacja
  1. Administrator może się komunikować z Użytkownikami za pomocą e-maila, lub drogą telefoniczną.
  2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora wskazany w §1 ust.2 Polityki.
  3. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem Administrator zastrzega sobie możliwość ponownego zwrócenia się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym Danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził uprzednią zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, na których zależy Użytkownikowi.
  5. Podstawą prawną rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu relacji z Użytkownikami.
 8. Usługa Newsletter
  1. Użytkownik może także udzielić Administratorowi zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego Usług Administratora, w trakcie i po zakończeniu świadczenia Usług. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
  2. Podanie Danych osobowych jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usługi Newsletter. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi Newsletter przez Użytkownika.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i świadczenia usługi Newsletter, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem.
  4. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w każdej chwili poprzez cofnięcie swojej zgody bez ponoszenia kosztów. Do tego celu wystarczy przesłanie informacji na wymienione w § 1 Polityki dane kontaktowe (np. e-mail).
  5. Podstawą prawną kierowania do Użytkownika komunikatów marketingowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
  6. W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach Administrator wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Charakter i forma komunikatów reklamowych zależy więc od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego. W przypadku Przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych Usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 9. Portale społecznościowe
  1. Administrator przetwarza także Dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

§5. Dane, które nie są przetwarzane przez Administratora

Administrator nie przetwarza Danych osobowych należących do szczególnych kategorii Danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO oraz Danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa art. 10 RODO.

§6. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Użytkownika

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie m.in.:
  1. agencjom marketingowym i dostawcom platform marketingowych,
  2. dostawcom usług w chmurze,
  3. dostawcom usług IT,
  4. dostawcom usług z zakresu analizy danych,
  5. konsultantom, prawnikom, księgowym i innym dostawcom usług profesjonalnych,
  6. podmiotom powiązanym z Administratorem osobowo i kapitałowo, które pomagają mu świadczyć usługi lub realizują zadania z zakresu przetwarzania danych w jego imieniu,

– przy czym ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 1. Administrator udostępnia także Dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do niego w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być m.in. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§7. Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 1. W trakcie korzystania przez Administratora z narzędzi wspomagających jego bieżącą działalność Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.
 2. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Użytkownika Danych osobowych. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty prowadzące tam działalność mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).
  §13. Wgląd i poprawianie przechowywanych przez Administratora Danych osobowych
 3. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania jego danych osobowych:
  1. prawo do żądania dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika.
 4. Powyższe uprawnienia Użytkownik może zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora.

§8. Okres przechowywania Danych osobowych i archiwizowanie informacji zabierających Dane osobowe

 1. Okres przechowywania Danych osobowych zależy m.in. od charakteru danych, oraz powodu ich gromadzenia i przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, o ile jest to odrębnie uregulowane, ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zobowiązań, których stroną jest Administrator i osoba, której dane dotyczą. Administrator oświadcza, że Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Administratora.
 3. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie Usług, Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym m.in. do chwili, gdy będą potrzebne Administratorowi do świadczenia Usług i dostarczania Usług Użytkownikom, a także do zakończenia procesów rekrutacyjnych, w których uczestniczy osoba, której dane dotyczą, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez tą osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora, pomimo cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. f) 16 RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych Administrator przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach Plików Cookies.

§9. Bezpieczeństwo

 1. Administrator stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. certyfikat SSL na stronach, na stronie Serwisu, na którym podawane są Dane osobowe Użytkowników,
  3. tworzenie regularnych kopii zapasowych,
  4. środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści Polityki w przyszłości. Zmiana może nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  a. zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony Danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przepisów prawa regulujących prawa konsumentów, które wpływają na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkownika;
  b. rozwoju funkcjonalności lub Usług, w tym wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.
 2. Administrator każdorazowo umieści na stronie Serwisu informację o zmianach w Polityce.
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 4. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia: 18.05.2020