CandidFuture – regulamin

I. Wstęp

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod adresem www.candidfuture.com.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług oferowanych przez Serwis, do zapoznania się z postanowieniami i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem koniecznym skorzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu jest wyrażanie zgody na związanie się̨ warunkami Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian funkcjonalności Serwisu poprzez rozbudowanie ich o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności, w tym prawo do ich wycofania. Zmiany usług są publikowane na stronie Serwisu i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Formularz zgłoszeniowy– oznacza formularz, za pośrednictwem którego Kandydat składa oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z CandidFuture na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Formularz kontaktu- oznacza formularz, za pośrednictwem którego Firma składa zapytanie z prośbą o kontakt i rozmowę.
 3. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Pliki Cookies („ciasteczka”) – oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
 5. Pracodawca/Firma- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z usług oferowanych przez CandidFuture w celu wyszukania/zatrudnienia Kandydata.
 6. Kandydat- oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu w celu znalezienia pracy.
 7. CandidFuture / Usługodawca – oznacza CandidFuture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-332) przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796072, NIP 5842785694, REGON 383943294, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, adres e-mail: hello@candidfuture.com
 8. Regulamin- oznacza  niniejszy dokument będący regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę, w tym szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu.
 9. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Serwis- oznacza serwis prowadzony pod adresem: www.candidfuture.com.
 11. Umowa –oznacza umowę zawartą drogą elektroniczną pomiędzy CandidFuture a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.
 12. Usługa/Usługi – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę polegające w szczególności na: przyjmowaniu i rejestracji CV od Kandydatów szukających pracy, dopasowaniu ofert Pracodawców do kwalifikacji Kandydatów oraz świadczeniu usług pomocniczych.
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 16. Użytkownik – oznacza każdą osobę pełnoletnią, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu korzysta z Usług oferowanych w ramach Serwisu.

III. Zasady ogólne

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 2. Korzystanie z Usług jest bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad płatności korzystania z Usług w każdym czasie, zgodnie z brzmieniem pkt XVIII Regulaminu.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi, oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników oraz innych osób,
  4. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
 5. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu (wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi) w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji wprowadzonych w ramach Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika Usług w trybie natychmiastowym, co wiąże się z wygaśnięciem Umowy, jeżeli Użytkownik:
  1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich lub Usługodawcy,
  2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
  3. działa na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  4. podał nieprawdziwe dane,
  5. wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych,
  6. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 7. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Usługodawcy, a także w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

IV. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Użytkownik powinien spełniać wskazane w niniejszym punkcie wymagania techniczne.
 2. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez niego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagana jest także: przeglądarka Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari bądź FireFox Mozilla w wersji z co najmniej 2 ostatnich lat oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi JavaScript oraz Plików Cookies.
 4. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu wymagań technicznych wskazanych w ust. 2-3 powyżej. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika ww. wymogów.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Użytkownik nie powinien używać komputera oraz jakiegokolwiek innego urządzenia pozwalającego na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
 7. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania, w związku z czym zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności do Serwisu. Przerwy w dostępie do Serwisu mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w jego działaniu. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe dla Użytkowników.
 8. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania napraw lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości, oraz że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
  V. Realizacja Usług
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają w szczególności na rejestracji CV składanych przez Kandydatów.
 10. Użytkownik otrzymuje ze strony CandidFuture informacje na temat potencjalnych pracodawców drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podany przez Użytkownika w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub telefon.

VI. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z Usług Serwisu, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich obligatoryjnych danych, 
  2. niezwłocznego aktualizowania danych.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu danych niedozwolonych, rozumianych jako treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczane przez siebie w Serwisie dane, materiały i informacje.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przedstawionych przez Użytkowników w formularzach w każdym czasie, celem potwierdzenia spełnienia przez nich warunków korzystania z Serwisu.
 6. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin.

VII. Zasady korzystania z Serwisu przez Kandydata

 1. Usługi Serwisu skierowane do Kandydatów są bezpłatne.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Kandydat może przesłać i zarejestrować swoje CV w bazie CandidFuture,
 3. W celu przesłania CV Kandydat:
  1. wypełnia Formularz zgłoszeniowy. Kandydat zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola, chyba że dane pole zostało oznaczone jako opcjonalne;
  2. akceptuje Regulamin;
  3. akceptuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  4. przesyła plik zawierający CV,
  5. wybiera opcję „Wyślij”.
 4. Na adres e-mail Użytkownika, podany podczas zgłoszenia, Usługodawca przesyła wiadomość elektroniczną potwierdzającą przesłanie CV, zawierającą informację o administratorze danych i inne wymagane w art. 13 RODO, oraz informację, że dane osobowe podane podczas zgłoszenia są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy oraz w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Skuteczne zakończenie procesu zgłoszenia oznacza zawarcie Umowy z Usługodawcą w języku polskim.

VIII. Zasady korzystania z Serwisu przez Firmy

 1. Za pośrednictwem Serwisu Firma ma możliwość przesłania CandidFuture zapytania z prośbą o kontakt i rozmowę.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 są bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wynagradzania, oraz zakresu świadczonych usług, w każdym czasie.
 3. Korzystanie z Usług przez Pracodawcę możliwe jest poprzez dokonanie przez niego następujących czynności:
  1. wypełnienia Formularza kontaktowego. Pracodawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola, chyba że dane pole zostało oznaczone jako opcjonalne.
  2. zaakceptowania Regulaminu;
  3. zaakceptowania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany w Formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji elektronicznych;
  5. naciśnięcia na przycisk „Wyślij”.
 4. Pracodawca, przesyłając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że:
  1. znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej zatrudnienie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. jest podmiotem prawidłowo utworzonym i prowadzącym działalność zgodnie z  prawem, jak również, że w stosunku do niego nie zostało wszczęte żadne postępowanie na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.), ani nie pozostał postawiony w stan likwidacji.
 5. Formularz kontaktowy może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Firmy.
 6. Usługodawca może żądać od Firmy dodatkowych dokumentów i udzielenia informacji w celu weryfikacji tożsamości Firmy lub uprawnienia do reprezentowania danego podmiotu.
 7. Usługodawca może zawrzeć z Firmą dodatkową umowę o świadczenie usług w formie pisemnej.

IX. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług z Użytkownikiem korzystającym z Serwisu zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu poprzez wpisanie przez Użytkownika niezarejestrowanego w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron www zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą a Kandydatem zostaje zawarta w momencie przesłania przez Kandydata Formularza zgłoszenia oraz otrzymania ze strony CandidFuture potwierdzenia jego otrzymania.
 3. W przypadku płatnych Usług warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Użytkownika i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz cennika Usług, o ile dotyczy.
 4. Rozwiązanie Umowy następuje w sytuacjach opisanych w pkt XVI Regulaminu.
 5. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W celu zachowania termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Użytkownik przed upływem ww. terminu przesłał na adres Usługodawcy informację o odstąpieniu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, tj. z chwilą potwierdzenia przesłania CV i udostępnienia Usługi.

X. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, które mogą mu uniemożliwiać skorzystanie z Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich podających się za Użytkownika.
 5. Podanie błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją Usług, za co CandidFuture nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  2. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  3. treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
  4. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
  5. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  6. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie,
  7. poprawność i aktualność danych zawartych w materiałach i treściach opublikowanych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,
  8. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność,
  9. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
 7. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy do rzeczywiście poniesionych strat.
 9. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści. 
 10. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy pomiędzy Kandydatem a Firmą.

XI. Zamieszczanie treści w ramach Serwisu

 1. Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Zamieszczanie określonych treści przez Użytkownika, równoznaczne jest z oświadczeniem Użytkownika, że posiada on wszelkie prawa do tych treści, w tym w szczególności prawa autorskie, oraz że jest uprawniony do ich umieszczenia w Serwisie.
 2. Zakazane jest używanie przez Użytkownika słów wulgarnych, podawania treści niezgodnych z faktami, pomawianie, znieważanie, mowa nienawiści.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.

XII. Poufność

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione mu przez CandidFuture oraz pozostałych Użytkowników informacje poufne zachowa w pełnej tajemnicy i poufności, oraz oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że informacje te mogą być używane i wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usług.
 2. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane przez CandidFuture Użytkownikowi posiadające wartość gospodarczą dla CandidFuture albo innych Użytkowników, których dotyczą, bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, elektronicznie, lub w jakikolwiek inny sposób), w tym informacje handlowe, techniczne, organizacyjne, know-how dotyczące CandidFuture, Kandydatów, lub Firm, chyba że zostały pisemnie oznaczone jako nie objęte poufnością, a w szczególności informacje dotyczące warunków współpracy pomiędzy stronami oraz dane osobowe.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień o poufności i bezpieczeństwie informacji, strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Administrator niniejszym udostępnia dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: hello@candidfuture.com adres do korespondencji: Gdańsk (80-332), ul. Trzy Lipy 3.
 3. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Serwisu.
 4. Podanie przez Użytkowników w Formularzu zgłoszenia danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi.
 5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy) w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, o ile Użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 6. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.
 7. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie niektórych żądań, tj. usunięcie, wniesienie sprzeciwu, przeniesienie danych uniemożliwia wykonanie Umowy i powoduje jej rozwiązanie.
 8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail podany w ust. 2 powyżej, przesyłając do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 10. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Usługodawca dokonuje profilowania danych w celu poprawy skuteczności świadczonych na rzecz Użytkownika Usług.
 11. W przypadku udostępnienia danych osobowych Kandydata potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Kandydata staje się jednocześnie Firma, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12. CandidFuture nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez Firmę w zakresie treści lub zakresu przetwarzanych danych osobowych przekazanych w sposób wskazany w ust. 11.
 13. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail wskazany w ust. 2.
 14. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w sposób szczegółowy określa Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

XIV. Prawa autorskie

 1. Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych CandidFuture lub osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanej w Regulaminie lub za uprzednią, pisemną zgodą Usługodawcy.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie praw autorskich Usługodawcy stanowi naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zawartość Serwisu tworzy bazę danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 5. Zakazane jest publiczne udostępnianie w Internecie i innych sieciach telekomunikacyjnych lub komputerowych danych zawartych w Serwisie tworzących bazę danych.
 6. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w Serwisie.

XV. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług w formie reklamacji.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, poprzez przesłanie reklamacji na adres korespondencyjny CandidFuture wskazany w pkt II Regulaminu, albo elektronicznie na adres: hello@candidfuture.com.
 3. W celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji zaleca się, aby Użytkownik wskazał w niej takie informacje jak w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, oraz swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź.
 4. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, CandidFuture przed rozpatrzeniem reklamacji, może się zwrócić do Użytkownika o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.

XVI. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Rozwiązanie Umowy w przypadku Użytkownika niezgłoszonego (nieprzesyłającego Formularza zgłoszeniowego) w Serwisie następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 4. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez Usługodawcę innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

XVII. Newsletter

 1. Użytkownikom, którzy wyrazili na to uprzednią zgodę, Usługodawca przesyła drogą elektroniczną informacje handlowe. Informacja handlowa dotyczy w szczególności usług świadczonych przez CandidFuture, oraz zmian w Serwisie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej na adres: hello@candidfuture.com.

XVIII. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie m.in. w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do orzeczeń, postanowień, lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. zmiany zakresu Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  4. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. W terminie 7 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: hello@candidfuture.com głoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 
 4. W przypadku nieakceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do niekorzystania z Usług Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu nie wywołują skutków w zakresie praw nabytych przez Użytkownika przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 6. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom pod adresem: www.candidfuture.com.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem, a także informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: hello@candidfuture.com.
 4. W przypadku wprowadzenia płatności za Usługi, Usługodawca udostępni cenniki Usług na stronie Serwisu. Zmiana cenników nie będzie wymagała zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 6. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 9. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami.
 10. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 11. Użytkownik będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Usługodawcy. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów). Bezpłatny numer kontaktowy do Federacji Konsumentów to +48 800 007 707.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia: 18.05.2020.